Hindi & Urdu

a 

Ag, Ap

b 

bandar, barf

c 

Cer, Cahar

d 

dard, das

e 

ek, ekAnt

f 

farC, fasl (as in Urdu)

g 

garam, gardan

i 

IC, Ikh

j 

Does not exist in Hindi, but dj corresponds to jab, jaldI

k 

kab, kamal

l 

laRkI, lahar

m 

magar, man

n 

nagar, namak

o 

oRnA, oMTh

p 

pakaR, pacapan

r 

rAt, rAstA

s 

sab, samajh

t 

tab, tarah

u 

Upar, Un

v 

vah, vajah

x 

xabar, xatm (as in Urdu)

y 

ab, agar

z 

zarUr, zindA (as in Urdu)

' 

kahI~, dehAt

. 

ai 

gAy, cAy

au 

ei 

oi 

ia 

yA, bAyA~

ie 

ye, jyeSTh

ii 

io 

kyo~, prayoj

iu 

yUn, yUropIya

ua 

darvAza, itvAr

ue 

svet, CveshT

ui 

tasvIr, svIkAr

uo 

uu